سەبارەت بە دراماى فرۆید
ڕانانى وەرزی یەکەمی زنجیرەی فڕۆید و یەک بەیەکی ئیپسۆدەکانی
شاژنە سەبا
بۆچى پێویستمان بە گەمەى تاجوتەختە؟
نەریتى دەرکەوتن, نەریتى ونبوون
سویسرا: سینه‌ما وه‌ك ڕاڤه‌
پێکەنین لە پەراوێزی تووڕەییدا
پاندۆرایەکى ڕاستەقینە لەسەر زەوی
دەربارەی فلیمی۳۰۰
”مەتری شەش و نیو”
بەڵای ستوونی و بەڵای ئاسۆیی
وەرچەرخانى وێنە-کات لە سینەمادا